• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Od niepełnosprawności do aktywności

logo pfron

W okresie od lipca do października 2016 r. fundacja realizuje zadanie p.n.: „Od niepełnosprawności do aktywności". Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2016 r. Adresowany jest do osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Przedsięwzięcie ma na celu pobudzenie oraz przygotowanie do aktywnego życia zawodowego jednej z najbardziej narażonych na wykluczenie grup społecznych, jaką są osoby niepełnosprawne. Program szkolenia został przygotowany w oparciu o dogłębną analizę potrzeb i charakterystyki zatrudnienia osób bezrobotnych na terenie województwa świętokrzyskiego. Realizacja celów zadania pozwoli zapobiec wykluczeniu zawodowemu i społecznemu wśród uczestników szkolenia. Założenia te zostaną zrealizowane poprzez indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, dopasowane do specyfiki i potrzeb uczestników projektu.

Realizacja zadania przewiduje utworzenie punktu doradczo – konsultacyjnego obsługiwanego przez doradcę zawodowego, który będzie świadczył usługi aktywizacji zawodowej i społecznej, dostosowane do potrzeb uczestników projektu. Indywidualne wsparcie doradcze ma na celu nabycie przez osoby niepełnosprawne umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy. W trakcie spotkań indywidualnych dokonana zostanie analiza predyspozycji i możliwości zawodowych każdego z uczestników. Konsultacje indywidualne pozwolą na dokładne zbadanie potrzeb uczestników a co za tym idzie bardziej efektywne działania i trafniej dobrane metody pracy. Dla każdego beneficjenta zostanie stworzony tzw. Indywidualny Plan Działania (IPD), który jest znacznym ułatwieniem na drodze do zatrudnienia. Osoby niepełnosprawne uzyskają też pomoc w przygotowaniu się do rozmowy z przyszłym pracodawcą i sporządzeniu odpowiednich dokumentów aplikacyjnych potrzebnych w trakcie poszukiwania zatrudnienia. Uczestnicy szkolenia nauczą się nie tylko aktywnego poszukiwania zatrudnienia ale również kreatywnego podejścia do rynku pracy.