• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

NOWE PROJEKTY

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „PODKARPACKA INTEGRACJA NA RZECZ ZATRUDNIENIA” realizowany przez Fundację Challenge Europe w partnerstwie z HDA – CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK  na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.08.01.00-18-0044/18 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Więcej informacji na stronie projektu