• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Aktualności

Od 1 sierpnia zapraszamy osoby długotrwale bezrobotne do kontaktu z Biurem Projektu w Kielcach. Oferujemy udział w naszym najnowszym projekcie "Kwalifikacje przyszłości II". W ramach wsparcia zapewniamy m.in. szkolenia i staże zawodowe, pośrednictwa pracy, stypendium szkoleniowe i stypendium stażowe. Przyjdź do nas i wykorzystaj swoją szansę na powrót na rynek pracy!

 

Dziękujemy osobom słabowidzącym związanym z kieleckim oddziałem PZN za okazane zaufanie i odwagę w nauce języka angielskiego. Na naszych zajęciach osoby z dysfunkcją narządu wzroku mają zapewnione holistyczne wsparcie: materiały w laserowym druku powiększonym, druk adaptowany oraz asystenta wspomagającego w pisaniu notatek. Cieszy nas ta wymiana energii i doświadczeń!

Pierwsze egzaminy "Poligloty" za nami

Gratulujemy wszystkim uczestnikom drugiej edycji projektu "Jestem poliglotą - znam języki obce!", którzy w połowie marca zdawali egzaminy certyfikacyjne z języków obcych. Systematyczna praca i aktywny udział w zajęciach z pewnością przełożą się na Państwa sukcesy w życiu zawodowym oraz osobistym. Zapraszamy do utrzymania kontaktu z pomocą mediów społecznościowych z Fundacją Challenge Europe.

Dostępność plus

Zachęcamy do zapoznania się z założeniami rządowego Programu Dostępność plus.

Pomagamy w kształtowaniu ścieżki zawodowej

Na przestrzeni od marca do grudnia 2018r. w biurze Fundacji działał Punkt Konsultacyjny dla imigrantów i reemigrantów. Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia mogły bezpłatnie skorzystać z profesjonalnych usług pracownika Fundacji, posiadającego niezbędną wiedzę i wysokie kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego oraz aktywizacji zawodowej.

"Jestem poliglotą - znam języki obce"

Szukasz nowych okazji, by podnieść kwalifikacje językowe i nabyć nowe znajomości?  Skorzystaj z szansy, jaką dają darmowe szkolenia językowe z angielskiego, niemieckiego i francuskiego na poziomie dostosowanym do twoich możliwości. Już dziś dołącz do drugiej edycji projektu „Jestem poliglotą – znam języki obce!”

Oferujemy wsparcie dla imigrantów i reemigrantów

W marcu bieżącego roku w Fundacji nastąpi otwarcie nowego Punktu Konsultacyjnego dla imigrantów i reemigrantów. Zapraszamy wszystkie osoby, które doświadczają trudności z odnalezieniem się na rynku pracy w związku z powrotem z zagranicy bądź też przyjazdem do Polski. Oferujemy bezpłatne wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego. 

2017-06-01 Aktywni 30+

logotypy; Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz SpołecznyAktywni 30+

Fundacja Challenge Europe rozpoczyna realizację projektu p.n.: „Lubelska Akademia Aktywności Zawodowej” i zaprasza do udziału osoby w wieku pow. 30 roku życia zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków EFS i realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 9. Rynek pracy, działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa.

Projekt realizowany w okresie 01.08.2017 – 30.09.2018 r. na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie pełniącym rolę instytucji pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 716 838,87 zł.

2017-05-28 Krok do kariery

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Krok do kariery

Zapraszamy do udziału w projekcie p.n.: „Praca – Kariera – Sukces”. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014 -2020, oś priorytetowa 10: Otwarty rynek pracy, działanie 10.2: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, poddziałanie 10.2.2. Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia – ZIT (projekty konkursowe), dotyczące wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia. Projekt jest adresowany do osób bezrobotnych pow. 29 roku życia, zamieszkałych na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF), tj. gminy: m. Kielce, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk.

 

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Województwo Podkarpackie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

„PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA osób niepełnosprawnych"

Fundacja Challenge Europe wraz ze swoim partnerem HDA Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zapraszają osoby niepełnosprawne z terenu województwa podkarpackiego do udziału w projekcie p.n.: „PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA osób niepełnosprawnych". Zadanie jest realizowane przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPOWP na lata 2014-2020)oś priorytetowa 8. Integracja społeczna, działanie 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Logotypy: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

"Aktywna młodzież - cenni obywatele"

 Fundacja Challenge Europe realizuje projekt p.n.: „Aktywna młodzież – cenni obywatele” i zaprasza do udziału osoby w wieku 18-29 lat nieaktywne zawodowo z terenu województwa świętokrzyskiego. Zadanie jest współfinansowane ze środków EFS i realizowane na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę instytucji pośredniczącej dla osi 1. Osoby młode na rynku pracy, działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER2014-2020).
Projekt realizowany w okresie 01.04.2017 – 31. 07. 2018 r. Całkowita wartość projektu wynosi 999 854,00 zł a dofinansowanie UE to 842 676,95 zł.

Nasi podopieczni z wizytą w Brukseli

W dniach 23-27 września 2016 r. sześcioro naszych podopiecznych – osoby niewidome i niedowidzące wzięło udział w wyjeździe studyjnym do Brukseli, zorganizowanym na zaproszenie Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego z regionu świętokrzyskiego - Róży Thun.
 

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

„Aktywizacja? Podejmuję wyzwanie”

Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku pow. 29 lat zamieszkałe na terenie woj. Świętokrzyskiego do udziału w II edycji projektu p.n.: „Aktywizacja? Podejmuję wyzwanie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014 -2020, oś priorytetowa 10: Otwarty rynek pracy, działanie 10.2: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, poddziałanie 10.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia, dotyczące wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Projekt jest realizowany w okresie 01.11.2016 – 31.07.2018 r. na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę instytucji pośredniczącej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 990 770,50 zł a dofinansowanie to 941 231,97 zł.

 

„Od niepełnosprawności do aktywności"

Zapraszamy osoby niepełnosprawne w wieku pow. 18 lat z województwa świętokrzyskiego zamieszkałe na terenie powiatów: m. Kielce, kielecki ziemski, jędrzejowski, starachowicki, konecki, ostrowiecki, skarżyski i włoszczowski do udziału w projekcie p.n.: „Od niepełnosprawności do aktywności". Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2016 r. i adresowany do osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego. Udział w szkoleniach jest nieodpłatny.

logo pfron
 

„Wiemy jak – sztuka życia”

Zapraszamy osoby w wieku pow. 60 lat z województwa świętokrzyskiego zamieszkałe w Kielcach i na terenie powiatu kieleckiego do udziału w projekcie p.n.: „Wiemy jak – sztuka życia”. Zadanie jest realizowane  w okresie od maja do grudnia 2016 r. w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 -2020 - edycja 2016, przy udziale środków finansowych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przedsięwzięcie jest adresowane do osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego znajdujących się w szczególnej sytuacji społecznej (emeryci, renciści, osoby bezrobotne, osoby bierne społecznie i zawodowo, narażone na wykluczenie społeczne).

Udział w zajęciach jest nieodpłatny.

ASOS - Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020

Ważne zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz do świadczenia przedemerytalnego - to zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Rodziny. Projekt zmian jest na etapie konsultacji społecznych.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Opiekunowie osób niepełnosprawnych (dzieci oraz dorosłych) w razie śmierci podopiecznego albo utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana była opieka, otrzymają zasiłek dla osoby bezrobotnej na takich samych zasadach jak pracownicy tracący zatrudnienie. Będą również mogli skorzystać tak jak każda osoba bezrobotna m.in. ze staży, szkoleń czy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Świadczenie przedemerytalne

Opiekunowi osób niepełnoprawnych będą mogli ubiegać się także o świadczenie przedemerytalne, jeżeli utrata prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna spowodowana była śmiercią podopiecznego albo utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osoby, nad którą opieka była sprawowana.

Nowe legitymacje dla osób niepełnosprawnych

Od 1 października 2016 r. obowiązywać będą nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace nad nowelizacją rozporządzenia porządkującego nowe zasady wydawania tego dokumentu.

Pomoc dla Adama

W akcję pomocy Adamowi mającą na celu znalezienie mu asystenta osoby niepełnosprawnej włączyła się redakcja Polskiego Radia Rzeszów (pobierz pliki z audycją) oraz redakcja programów społecznych TVP Lublin (kliknij na poniższy link, aby obejrzeć reportaż)
http://lublin.tvp.pl/21549600/8-wrzesnia-2015


Logo Polskie Radio Rzeszów

Fundacja Challenge Europe posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

W dniu 23 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Kielcach nadał Fundacji Challenge Europe status Organizacji Pożytku Publicznego. W związku z tym od 1 stycznia 2016 r. będziecie mogli wspierać nas 1% swojego podatku dochodowego. Będziemy wdzięczni za wspieranie naszych działań, które mają na celu pomoc osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Z góry dziękujemy.