• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Aktualności

"Jestem poliglotą - znam języki obce"

Szukasz nowych okazji, by podnieść kwalifikacje językowe i nabyć nowe znajomości?  Skorzystaj z szansy, jaką dają darmowe szkolenia językowe z angielskiego, niemieckiego i francuskiego na poziomie dostosowanym do twoich możliwości. Już dziś dołącz do drugiej edycji projektu „Jestem poliglotą – znam języki obce!”

Nasi podopieczni z wizytą w Brukseli

W dniach 23-27 września 2016 r. sześcioro naszych podopiecznych – osoby niewidome i niedowidzące wzięło udział w wyjeździe studyjnym do Brukseli, zorganizowanym na zaproszenie Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego z regionu świętokrzyskiego - Róży Thun.
 

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

„Aktywizacja? Podejmuję wyzwanie”

Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku pow. 29 lat zamieszkałe na terenie woj. Świętokrzyskiego do udziału w II edycji projektu p.n.: „Aktywizacja? Podejmuję wyzwanie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014 -2020, oś priorytetowa 10: Otwarty rynek pracy, działanie 10.2: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, poddziałanie 10.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia, dotyczące wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Projekt jest realizowany w okresie 01.11.2016 – 31.07.2018 r. na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę instytucji pośredniczącej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 990 770,50 zł a dofinansowanie to 941 231,97 zł.

 

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Województwo Podkarpackie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

„PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA osób niepełnosprawnych"

Fundacja Challenge Europe wraz ze swoim partnerem HDA Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zapraszają osoby niepełnosprawne z terenu województwa podkarpackiego do udziału w projekcie p.n.: „PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA osób niepełnosprawnych". Zadanie jest realizowane przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPOWP na lata 2014-2020)oś priorytetowa 8. Integracja społeczna, działanie 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

2016-09-01 Aktywni 30+

logotypy; Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz SpołecznyAktywni 30+

Fundacja Challenge Europe rozpoczyna realizację projektu p.n.: „Lubelska Akademia Aktywności Zawodowej” i zaprasza do udziału osoby w wieku pow. 30 roku życia zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków EFS i realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 9. Rynek pracy, działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa.

Projekt realizowany w okresie 01.08.2017 – 30.09.2018 r. na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie pełniącym rolę instytucji pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 716 838,87 zł.

2016-08-31 Krok do kariery

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Krok do kariery

Zapraszamy do udziału w projekcie p.n.: „Praca – Kariera – Sukces”. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014 -2020, oś priorytetowa 10: Otwarty rynek pracy, działanie 10.2: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, poddziałanie 10.2.2. Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia – ZIT (projekty konkursowe), dotyczące wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia. Projekt jest adresowany do osób bezrobotnych pow. 29 roku życia, zamieszkałych na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF), tj. gminy: m. Kielce, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk.

 

Logotypy: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

"Aktywna młodzież - cenni obywatele"

 Fundacja Challenge Europe realizuje projekt p.n.: „Aktywna młodzież – cenni obywatele” i zaprasza do udziału osoby w wieku 18-29 lat nieaktywne zawodowo z terenu województwa świętokrzyskiego. Zadanie jest współfinansowane ze środków EFS i realizowane na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę instytucji pośredniczącej dla osi 1. Osoby młode na rynku pracy, działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER2014-2020).
Projekt realizowany w okresie 01.04.2017 – 31. 07. 2018 r. Całkowita wartość projektu wynosi 999 854,00 zł a dofinansowanie UE to 842 676,95 zł.

„Od niepełnosprawności do aktywności"

Zapraszamy osoby niepełnosprawne w wieku pow. 18 lat z województwa świętokrzyskiego zamieszkałe na terenie powiatów: m. Kielce, kielecki ziemski, jędrzejowski, starachowicki, konecki, ostrowiecki, skarżyski i włoszczowski do udziału w projekcie p.n.: „Od niepełnosprawności do aktywności". Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2016 r. i adresowany do osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego. Udział w szkoleniach jest nieodpłatny.

logo pfron
 

„Wiemy jak – sztuka życia”

Zapraszamy osoby w wieku pow. 60 lat z województwa świętokrzyskiego zamieszkałe w Kielcach i na terenie powiatu kieleckiego do udziału w projekcie p.n.: „Wiemy jak – sztuka życia”. Zadanie jest realizowane  w okresie od maja do grudnia 2016 r. w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 -2020 - edycja 2016, przy udziale środków finansowych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przedsięwzięcie jest adresowane do osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego znajdujących się w szczególnej sytuacji społecznej (emeryci, renciści, osoby bezrobotne, osoby bierne społecznie i zawodowo, narażone na wykluczenie społeczne).

Udział w zajęciach jest nieodpłatny.

ASOS - Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020

Ważne zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz do świadczenia przedemerytalnego - to zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Rodziny. Projekt zmian jest na etapie konsultacji społecznych.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Opiekunowie osób niepełnosprawnych (dzieci oraz dorosłych) w razie śmierci podopiecznego albo utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana była opieka, otrzymają zasiłek dla osoby bezrobotnej na takich samych zasadach jak pracownicy tracący zatrudnienie. Będą również mogli skorzystać tak jak każda osoba bezrobotna m.in. ze staży, szkoleń czy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Świadczenie przedemerytalne

Opiekunowi osób niepełnoprawnych będą mogli ubiegać się także o świadczenie przedemerytalne, jeżeli utrata prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna spowodowana była śmiercią podopiecznego albo utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności osoby, nad którą opieka była sprawowana.

Nowe legitymacje dla osób niepełnosprawnych

Od 1 października 2016 r. obowiązywać będą nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace nad nowelizacją rozporządzenia porządkującego nowe zasady wydawania tego dokumentu.

Pomoc dla Adama

W akcję pomocy Adamowi mającą na celu znalezienie mu asystenta osoby niepełnosprawnej włączyła się redakcja Polskiego Radia Rzeszów (pobierz pliki z audycją) oraz redakcja programów społecznych TVP Lublin (kliknij na poniższy link, aby obejrzeć reportaż)
http://lublin.tvp.pl/21549600/8-wrzesnia-2015


Logo Polskie Radio Rzeszów

Fundacja Challenge Europe posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

W dniu 23 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Kielcach nadał Fundacji Challenge Europe status Organizacji Pożytku Publicznego. W związku z tym od 1 stycznia 2016 r. będziecie mogli wspierać nas 1% swojego podatku dochodowego. Będziemy wdzięczni za wspieranie naszych działań, które mają na celu pomoc osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Z góry dziękujemy.

„Synergia aktywizacji, finansów i technologii mobilnych”

Zapraszamy osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne i poszukujące pracy) do udziału w projekcie p. n. „Synergia aktywizacji, finansów i technologii mobilnych”. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt pod tytułem "Synergia aktywizacji, finansów i technologii mobilnych" jest projektem mającym na celu pobudzenie oraz przygotowanie do aktywnego życia jednej z najbardziej narażonych na wykluczenie grupy społecznej osób niepełnosprawnych. Program szkolenia został przygotowany w oparciu o trzy uzupełniające się ze sobą moduły: aktywizację zawodową, zarządzanie własnymi finansami oraz wykorzystanie najnowszych rozwiązań z zakresu nowoczesnej technologii mobilnej - system IOS/Windows.
 

Aktywizacja osób niepełnosprawnych będzie się odbywać nie tylko poprzez wspomaganie osób bezrobotnych, ale też uczenie kreatywnego podejścia do rynku pracy. Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów grupowych oraz konsultacji indywidualnych, które pozwolą na dokładne zbadanie potrzeb uczestników projektu, a co za tym idzie, bardziej efektywne działania i trafniej dobrane metody pracy.

Pomóżmy wspólnie znaleźć asystenta dla Adama

Szukamy osoby lub osób z Rzeszowa i najbliższych okolic, chętnych do pracy jako asystent osoby niepełnosprawnej. Mogą to być wolontariusze lub osoby, które chciałyby pomóc odpłatnie.

Adam jest studentem I-go roku na Wydziale Informatyki Stosowanej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie. Jest osoba niepełnosprawna z porażeniem mózgowym i porusza się na wózku inwalidzkim. Jest osobą aktywną, komunikatywną, pozytywnie nastawioną do świata i ludzi. Pomimo przeciwności losu stara się realizować swoje pasje i marzenia, a w przyszłości chciałby podjąć pracę zawodową. Potrzebuje asystenta lub asystentów do pomocy w codziennym funkcjonowaniu poza terenem uczelni. Adam nie potrzebuje opiekuna tylko asystenta, który będzie pomagał mu w dotarciu na uczelnię, poruszaniu się po mieście oraz załatwianiu codziennych spraw. Od tego zależy, czy podejmie studia, a w konsekwencji jego przyszłość.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel.: 41 24 26 901 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: michal.wozniak@fundacjachallenge.org

Autor: Agata Szczepańska - PAP/Rynek Zdrowia 28 lutego 2015 15:52

Nikt nie straci po wprowadzeniu zmian w systemie wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych - zapewnia minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ustawa realizująca październikowy wyrok TK powinna wejść w życie przed końcem kadencji Sejmu.

W październiku ub.r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z konstytucją. Według Trybunału ustawodawca powinien podjąć działania zmierzające do przywrócenia równego traktowania wszystkich opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. TK uznał przy tym, że można inaczej traktować opiekunów dorosłych oraz opiekunów dzieci. MPiPS przygotowało projekt, który ma zrealizować orzeczenie Trybunału.

Szansa na asystenta

Na początku marca 2015 r. do konsultacji zewnętrznych trafi projekt zmian rozporządzenia, w ramach którego organizacje pozarządowe będa mogły uzyskać finansowanie usług asystentów osób z niepełnosprawnością. Kiedy asystenci odciążą rodziców i opiekunów?

- Usługi asystenta, który wspierałby i towarzyszył osobie z niepełnosprawnością, zostaną wprowadzone zmianą rozporządzenia ws. zadań zleconych – poinformował nas Krzysztof Kosiński, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON).

Autor: PAP

Amerykańscy badacze skłonili komórki macierzyste pochodzące z miazgi zębów mądrości do przekształcenia w keratocyty tworzące zrąb rogówki ocznej - czytamy w czasopiśmie "STEM CELLS Translational Medicine”.

Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu (USA) poinformowali o kolejnym sukcesie w zakresie badań nad komórkami macierzystymi. Tym razem badacze wykorzystali ludzkie komórki macierzyste uzyskane z miazgi zębów mądrości, czyli tzw. ósemek, do stworzenia komórek wchodzących w skład rogówki oka – keratocytów.

Rezultaty badania mogą w przyszłości posłużyć do zastosowania nowych metod leczenia ślepoty wywołanej bliznowaceniem rogówki.

Współcześnie bliznowacenie rogówki – przypadłość pojawiającą się na skutek infekcji bądź urazu oka i dotykającą milionów ludzi na całym świecie – leczy się przy pomocy przeszczepów rogówki, czemu towarzyszą liczne problemy.

W szczecińskiej Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni asystenci pracują już od 2000 r.

- Trzeba pamiętać, że 2,9 proc. wszystkich osób z niepełnosprawnością w Polsce stanowią osoby z niepełnosprawnością umysłową, a 40 proc. to osoby ze schorzeniem ruchu. Im potrzebny jest nie trener pracy, a asystent właśnie, który jest swoistą „protezą”. Bardzo dobrze to, do czego potrzebny jest asystent, pokazuje film „Nietykalni” – mówi Beata Karlińska, prezes Fundacji.

Zwraca uwagę na to, że w Polsce wciąż pokutuje przekonanie, iż to rodzice najlepiej opiekują się dzieckiem z niepełnosprawnością, tymczasem wiele czynności mógłby wykonywać właśnie asystent.

- Na pewno w zatrudnianiu asystentów nie są problemem pieniądze, ale po prostu zrozumienie podstawowej rzeczy – czym jest samodzielne życie. Bardzo istotny jest też niewłaściwy system orzeczniczy, bo przecież nie każda osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności czuje się tak samo – zaznacza Beata Karlińska.

Obecnie w Szczecinie pracuje czterech asystentów, dwóch jest finansowanych ze środków własnych Fundacji, a dwóch z budżetu PCPR.

- Nie udostępniamy usługi za darmo, gdyż wtedy ludzie tego nie szanują. Odpłatność wynosi 2 zł za godzinę, w wyjątkowych sytuacjach zwalniamy z tej opłaty – dodaje.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przymierza się także do usankcjonowania prawnego usługi trenera pracy.

- W tej chwili kończy się pilotażowy projekt PFRON o trenerze pracy, finansowany z EFS, czekamy więc na jego rezultaty i wytyczne. Stanowisko trenera pracy byłoby wprowadzone nowelizacją ustawy o rehabilitacji – mówi Krzysztof Kosiński.

Źródło: www.niepelnosprawni.pl