• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Lubelska Akademia Aktywności Zawodowej

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Marszałkowski województwa lubelskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Fundacja Challenge Europe

rozpoczyna realizację projektu p.n.: „Lubelska Akademia Aktywności Zawodowej”
 

i zaprasza do udziału osoby w wieku pow. 30 roku życia zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków EFS i realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 9. Rynek pracy, działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa.
 

Projekt realizowany w okresie 01.08.2017 – 30.09.2018 r. na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie pełniącym rolę instytucji pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 716 838,87 zł.

Celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród osób w wieku pow. 30 lat z terenu województwa lubelskiego.

Przewidziane są następujące formy wsparcia:

1.Poradnictwo zawodowe wraz z utworzeniem indywidualnego planu działania (IPD)oraz pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych uczestnika projektu.

2.Certyfikowane szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji w zawodach: opiekun osób starszych, księgowy I stopnia, tester oprogramowania.

3.3 mies. Staż zawodowy.

4. Pośrednictwo pracy w okresie trwania projektu.

 

Zapytania ofertowe

Lipiec 31, 2017 r.
 

Lista zapytań ofertowych do pobrania

 
Dokumenty rekrutacyjne

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i starsze zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, należące do jednej z poniższych grup:

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby po 50 roku życia

- osoby niepełnosprawne

- osoby o niskich kwalifikacjach

- rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani w Miejskim/Powiatowym Urzędzie Pracy, zamierzający odejść z rolnictwa.
 

Każdemu beneficjentowi zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium szkoleniowe i stypendium stażowe.
 

Więcej szczegółów i zapisy już wkrótce.