• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Dostępność (WWW)

Dostępność stron internetowych

Zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych wszystkie instytucje publiczne oraz podmioty realizujące zadania publiczne mają obowiązek dostosowania swoich serwisów internetowych do wymogów standardu WCAG 2.0 do dnia 30 maja 2015 r.

Aby Państwa serwis był w pełni dostępny dla wszystkich i zgodny z w/w standardami oferujemy wsparcie merytoryczne w procesie dostosowania strony internetowej a następnie utrzymania jej dostępności. Nasi audytorzy techniczni przeprowadzą audyt Państwa serwisu i na jego podstawie sporządzą raport zawierający uwagi i zalecenia, które należy wdrożyć. Po zakończonym procesie dostosowawczym oferujemy wsparcie dotyczące utrzymania zgodności serwisu ze standardami WCAG 2.0. Na życzenie przeprowadzimy szkolenie dla pracowników Państwa instytucji dotyczące projektowania i zarządzania stronami bez barier.

Więcej informacji można uzyskać w zakładce WCAG 2.0..

Jesteśmy również do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu:
41 24 26 901
oraz pod adresem e-mail:
dostepnosc@fundacjachallenge.org