• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Nasz nowy projekt: szkolenia + staże zawodowe

logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt "Kwalifikacje przyszłości II" realizowany przez Fundację Challenge Europe w partnerstwie z HDA - CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK, na podstawie Umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy, działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.
 

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 60 os. (36 K, 24 M) długotrwale bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych zgodnie z KC na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez realizację kompleksowej ścieżki wsparcia obejmującej spotkania z doradcą zawodowym w tym utworzenie IPD, poradnictwo zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, staże zawodowe, pośrednictwo pracy.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30. urodzin), wyłącznie długotrwale bezrobotne, które zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozum. przepisów Kodeksu Cywilnego

Priorytetowo traktowane będą osoby:

- sprawujące opiekę nad dzieckiem

- posiadające status osoby niepełnosprawnej I, II lub III stopnia

- posiadające status byłego Uczestnika Projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO


W ramach projektu oferujemy:
- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
- poradnictwa zawodowe grupowe
- szkolenia zawodowe
- staże zawodowe
- pośrednictwa pracy
- stypendium szkoleniowe
- stypendium stażowe
- catering
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
- opłacony egzamin zewnętrznyKontakt:

Fundacja Challenge Europe, Al. IX Wieków Kielc 6/17, 25-516 Kielce,
(budynek Becher Platinum, wejście od ul. Cichej)
tel. 503 400 311

www: www.fundacjachallenge.org
Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.


 

WKRÓTCE ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU!

19.08.2019 r.
 
Zapraszamy do udziału w projekcie "Kwalifikacje przyszłości II"!
Rekrutacja rozpoczyna się od 1 września 2019 roku i prowadzona będzie w sposób ciągły do momentu podpisania 60 umów uczestnictwa w projekcie.
 
plakat
 
 
Dokumenty do pobrania:
 
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem!
 
 
 
15.10.2019 r.
 
W związku z realizacją projektu "Kwalifikacje przyszłości II " Fundacja Challenge Europe poszukuje do współpracy doradców zawodowych.
 
 
 
21.11.2019 r.
W związku z realizacją projektu "Kwalifikacje przyszłości II" zapraszamy do składania ofert na organizację szkoleń zawodowych. 
 
 
 
11.12.2019 r.
 
W związku z realizacją projektu "Kwalifikacje przyszłości II" zapraszamy do składania ofert na organizację szkoleń zawodowych. 
 
 
 
02.12.2019
 
W związku z realizacją projektu "Kwalifikacje przyszłości II" zapraszamy do składania ofert na catering. 
 
 
 
08.01.2020
 
W związku z realizacją projektu "Kwalifikacje przyszłości II" zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie badań medycyny pracy. 
 
 
 
08.01.2020
 
W związku z realizacją projektu "Kwalifikacje przyszłości II" zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia BHP.
 
 
 
 
28.01.2020
 
W związku z realizacją projektu "Kwalifikacje przyszłości II" zapraszamy do składania ofert na organizację szkoleń zawodowych.