• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Aktywnie działamy w Podkarpaciu

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Urząd Wojewódzki województwa podkarpackiego, Unia Europejska Europejski Fundusz SpołecznyProjekt „PODKARPACKA INTEGRACJA NA RZECZ ZATRUDNIENIA” realizowany przez Fundację Challenge Europe w partnerstwie z HDA-CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.08.01.00-18-0044/18 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Projekt jest realizowany w okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 29 lutego 2020 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywnej integracji 80 os. (49 K), w tym 35 osób z niepełnosprawnością, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa podkarpackiego, w okresie 1.10.2018 – 29.02.2020, poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia – udział w aktywnej integracji społecznej i zawodowej.

Dla każdego z Uczestników projektu powstanie Indywidualna Strategia Integracji Społeczno – Zawodowej (IZISZ) – na wzór kontraktu socjalnego. Zawierać będzie określenie zestawu kompleksowych usług społecznych, edukacyjnych i zawodowych, w ramach aktywnej integracji, indywidualnych celów do osiągnięcia przez Uczestników projektu oraz wskazanie etapów realizacji założonych celów.

Grupą docelową projektu są osoby niepracujące, w wieku aktywności zawodowej, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

LIczba osób do objęcia wsparciem w ramach projektu – 80 osób (49 kobiet), w tym 35 osób z niepełnosprawnością.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z co najmniej jednego z powodów spośród wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. w tym: osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dn. 27.08.1997 o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym osoby znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, os. z zaburzeniami psychicznymi).

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji aneks

Załącznik nr 1 Regulaminu - formularz zgloszeniowy wersja edytowalna

Załącznik nr 2 Regulaminu - umowa uczestnictwa wersja edytowalna

Załącznik nr 3 Regulaminu - deklaracja uczestnictwa wersja edytowalna

Załącznik nr 4 Regulaminu - zwrot kosztów dojazdu wersja edytowalna

Załącznik nr 5 Regulaminu - zwrot kosztów opieki wersja edytowalna

 

15.11.2018

Zapraszamy do składania ofert cenowych na wynajem sal na zajęcia w ramach projektu „PODKARPACKA INTEGRACJA NA RZECZ ZATRUDNIENIA”

ROZEZNANIE RYNKU Fundacja Challenge Europe

ROZEZNANIE RYNKU HDA