• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Szkolenia dla kierowców - PROJEKT ZAKOŃCZONY

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Kierowca zawodowy

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osi priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego

Poddziałanie 08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr RPSW.08.05.03-IZ.00-26-127/17 z Województwem Świętokrzyskim, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata2014-2020

Celem głównym projektu jest Zdobycie i wzrost kwalifikacji zawodowych 30 osób (1K/29M) dorosłych z województwa świętokrzyskiego, kształcących się z własnej inicjatywy, poprzez uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu kierowcy kat C/ CE w terminie do 31.08.2019r.

Okres realizacji projektu: 01.03.2018r. – 31.08.2019r.

Projekt jest realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego.

Udział w projekcie „Kierowca zawodowy” jest bezpłatny. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

-Kurs prawa jazdy kategorii C (dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B) lub kategorii CE (dla posiadaczy prawa jazdy kategorii C) wraz z egzaminem państwowym,

-Kurs na Kwalifikację wstępną przyspieszoną na przewóz rzeczy wraz z egzaminem państwowym

Zajęcia/ szkolenie przewidziane w projekcie będą się odbywać na terenie województwa świętokrzyskiego.

Projekt skierowany jest do 50 mieszkańców województwa świętokrzyskiego, 2 kobiet i 48 mężczyzn, w wieku powyżej 21 lat, w wieku aktywności zawodowej.

Projekt skierowany jest do osób pracujących, niepracujących, poszukujących pracy.

Osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie nie wyższe niż gimnazjalne), osoby w wieku powyżej 50 lat będą przyjmowane na preferencyjnych warunkach.

Wartość Projektu: 336.875,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 286.343,75 PLN

Szczegółowe informacje pod adresem: http://kierowcazawodowy.edu.pl/