• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Szkolenia i staże zawodowe w Lublinie - PROJEKT ZAKOŃCZONY

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Marszałkowski województwa lubelskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Fundacja Challenge Europe realizowała projektu p.n.: „Lubelska Akademia Aktywności Zawodowej” dedykowany osobom w wieku pow. 30 roku życia zamieszkałym na terenie województwa lubelskiego. Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków EFS i realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 9. Rynek pracy, działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa.

Projekt realizowany w okresie 01.08.2017 – 30.09.2018 r. na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie pełniącym rolę instytucji pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 716 838,87 zł.

Celem projektu był wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród osób w wieku pow. 30 lat z terenu województwa lubelskiego.

Przewidziane były następujące formy wsparcia:

1.Poradnictwo zawodowe wraz z utworzeniem indywidualnego planu działania (IPD)oraz pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych uczestnika projektu.

2.Certyfikowane szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji w zawodach: opiekun osób starszych, księgowy I stopnia, tester oprogramowania.

3.3 mies. Staż zawodowy.

4. Pośrednictwo pracy w okresie trwania projektu.

 

Lipiec 31, 2017 r.

Zapytania ofertowe do projektu "Lubelska Akademia Aktywizacji Zawodowej" dotyczą:

wykładowcy szkolenia Tester Oprogramowania

wykładowcy szkolenia Opiekun osób starszych

wykładowcy szkolenia Kurs Księgowy I stopnia

wyboru firmy cateringowej

wyboru sali szkoleniowej

wyboru na pośrednika pracy

wyboru doradcy zawodowego

 

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa

Oświadczenie

Oświadczenie UP

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Umowa uczestnictwa w projekcie

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu + informacja o cenie biletu

Ankieta

 

Uczestnikami projektu mogły być osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i starsze zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, należące do jednej z poniższych grup:

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby po 50 roku życia

- osoby niepełnosprawne

- osoby o niskich kwalifikacjach

- rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani w Miejskim/Powiatowym Urzędzie Pracy, zamierzający odejść z rolnictwa.
 

Każdemu beneficjentowi zapewniliśmy zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium szkoleniowe i stypendium stażowe.