• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Projekt dla osób do 29 roku życia - PROJEKT ZAKOŃCZONY

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Fundacja Challenge Europe wraz z HDA-CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU Hubert Durlik 
zapraszają do udziału w szkoleniach zawodowych i stażach w ramach projektu
„PRACA-KARIERA-SUKCES”
 

Projekt „Praca-Kariera-Sukces” realizowany jest przez Fundację Challenge Europe w partnerstwie z HDA-CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU Hubert Durlik w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 „Otwarty rynek pracy”, Działanie 10.02 „Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia”, Poddziałanie 10.02.02 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia - ZIT”.
 

Projekt zakłada wzrost zdolności zatrudnienia wśród 60 osób w wieku powyżej 29 r. ż, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki), zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego*.

Okres realizacji od 01.07.2017 r. do 30.04.2018 r.
 

Wartość projektu: 999 854,00 zł. 

Wkład Funduszy Europejskich: 921 074,49 zł
 

CEL TEN ZOSTANIE ZREALIZOWANY POPRZEZ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

•             Spotkania z doradcą zawodowym, w tym utworzenie IPD

•             Poradnictwo zawodowe grupowe

•             Szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych

•             3-miesięczny staż zawodowy

•             Pośrednictwo pracy

Realizacja wsparcia pozwoli na zidentyfikowanie potrzeb i predyspozycji w zakresie zatrudnienia co wpłynie pozytywnie na podniesienie świadomości własnego dokształcania. Zaproponowane szkolenia oparte są o Regionalną Strategię Innowacji oraz zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe na świętokrzyskim rynku pracy. Pozwolą na zdobycie kwalifikacji niezbędnych na dzisiejszym rynku pracy natomiast staże zawodowe wpłyną pozytywnie na zdobycie doświadczenia wśród uczestników projektu i przełoży się na wzrost szans na znalezienie zatrudnienia. 
 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE

Jeśli jesteś osobą:

- w wieku powyżej 29 roku życia

- mieszkającą na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego*

- bierną zawodowo, bezrobotną lub długotrwale bezrobotną

już dziś zgłoś się do nas!
 

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności osoby:

- powyżej 50 roku życia,

- o niskich kwalifikacjach,

- niepełnosprawne,

- długotrwale bezrobotne

Nasi specjaliści pomogą Ci stworzyć indywidualną ścieżkę kariery, a także znaleźć pracę. Dzięki szkoleniu zdobędziesz nowe kwalifikacje, a podczas stażu doświadczenie zawodowe.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Ponadto oferujemy zwrot kosztów dojazdu i stypendium stażowe.
 

Lista rankingowa osób przyjętych do projektu

Sierpień 23, 2017r.

Informujemy, że do projektu zakwalifikowały się następujące osoby, zgodnie z podaną listą rankingową.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

  

Lipiec 25, 2017r.

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

Czerwiec 15, 2017r.

Formularz rekrutacyjny
Regulamin uczestnictwa w projekcie

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY:

- wszelkie informacje i zgłoszenia do udziału w projekcie w Biurze Projektu, mieszczącego się przy al. IX Wieków Kielc 6/8 (Biurowiec Becher Platinum) I piętro, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00,

- pod nr tel.: 41 24 26 900, 515 445 276

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: praca-kariera@fundacjachallenge.org

Liczba miejsc ograniczona. 

Serdecznie Zapraszamy.

 

* obszar wsparcia obejmuje miasto Kielce oraz następujące gminy powiatu kieleckiego ziemskiego: Zagnańsk, Strawczyn, Sitkówka-Nowiny, Piekoszów, Morawica, Miedziana Góra, Masłów, Górno, Daleszyce, Chmielnik, Chęciny.