• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat - PROJEKT ZAKOŃCZONY

logotypy: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny


O projekcie „Aktywna młodzież – cenni obywatele”

Fundacja realizuje projekt p.n.: „Aktywna młodzież – cenni obywatele” i zaprasza do udziału osoby w wieku 18-29 lat nieaktywne zawodowo z terenu województwa świętokrzyskiego. Zadanie jest współfinansowane ze środków EFS i realizowane na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę instytucji pośredniczącej dla osi I. Osoby młode na rynku pracy, działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER 2014-2020).

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych w tym niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w procesie kształcenia i szkolenia, niezarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy, bierne zawodowo, bezrobotne (tzw. Młodzież NEET) zamieszkałe na obszarze województwa świętokrzyskiego.
 

Wartość projektu: 999 854,00 zł.


Wkład Funduszy Europejskich: 842 676,95 zł

 

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez następujące działania:

 

- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,

- stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego uczestnika projektu,

- wysokiej jakości szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia nowych kwalifikacji,

- 3 miesięczne płatne staże zawodowe,

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo zawodowe w okresie trwania projektu.

Realizacja wsparcia pozwoli na zidentyfikowanie potrzeb i predyspozycji w zakresie zatrudnienia co wpłynie pozytywnie na podniesienie świadomości własnego dokształcania. Zaproponowane szkolenia oparte są o Regionalną Strategię Innowacji oraz zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe na świętokrzyskim rynku pracy. Pozwolą na zdobycie kwalifikacji niezbędnych na dzisiejszym rynku pracy natomiast staże zawodowe wpłyną pozytywnie na zdobycie doświadczenia wśród uczestników projektu i przełoży się na wzrost szans na znalezienie zatrudnienia.
 

Kto może wziąć udział w projekcie

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 18-29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, spełniające jeden z poniższych warunków:

- niepracujące i niezarejestrowane w PUP/MUP,

- nieuczące się i niestudiujące,

- niebiorące udziału w szkoleniach i kursach zawodowych,

- bierne zawodowo.

Jeśli spełniasz powyższe warunki, nie masz pomysłu na życie oraz motywacji do szukania pracy, zgłoś się do udziału w projekcie. Nasi specjaliści pomogą Ci stworzyć indywidualną ścieżkę kariery, a także znaleźć pracę. Dzięki szkoleniu zdobędziesz nowe kwalifikacje, a podczas stażu doświadczenie zawodowe. Udział w projekcie jest bezpłatny. Ponadto oferujemy zwrot kosztów dojazdu i stypendium stażowe.

Nie zmarnuj szansy i odmień swoje życie.

 

Lista rankingowa osób przyjętych do projektu

 

Czerwiec 1, 2017r.

Informujemy, że do projektu zakwalifikowały się następujące osoby zgodnie z podaną listą rankingową
 

Dokumenty rekrutacyjne

 

Kwiecień 1, 2017r.

Lista dokumentów rekrutacyjnych do pobrania

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

 

- osobiście w biurze fundacji przy Al. IX Wieków Kielc 6/8 (Biurowiec Becher Platinum) I piętro od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00,
- pod nr tel.: 41 24 26 900
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: aktywna_mlodziez@fundacjachallenge.org

Liczba miejsc ograniczona.

Rozeznanie rynku

 

23.11.2017 r.  Pośrednictwo pracy