• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Aktywizujemy bezrobotnych i biernych zawodowo - PROJEKT ZAKOŃCZONY

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

O projekcie "Aktywizacja? Podejmuję wyzwanie!"

 

Celem projektu „Aktywizacja? Podejmuję wyzwanie!” jest wzrost zdolności zatrudnienia wśród 60 osób w wieku powyżej 29 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (osoby bezrobotne, bierne zawodowo, o niskich kwalifikacjach, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności), zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa świętokrzyskiego.
Cel zostanie zrealizowany w okresie od 11. 2016 r. do 07. 2018 r. Projekt przyczyni się do realizacji celów RPO WŚ na lata 2014-2020, a w szczególności wpisuje się w cel szczegółowy Osi 10, tj. „Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia”.

W projekcie założono następujące formy wsparcia:
- indywidualne doradztwo zawodowe
- szkolenia zawodowe
- staże
- pośrednictwo pracy
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

Rekrutacja

Listopad 1, 2016 r.

Projekt skierowany jest do 60 osób (36 K, 24 M) powyżej 29 r. życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które są bezrobotne lub bierne zawodowo w tym zarejestrowane w Powiatowym lub Miejskim Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne zamieszkujące wg. KC na terenie woj. świętokrzyskiego.
 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Ankieta

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o niskich kwalifikacjach

Oświadczenie osoby biernej zawodowo

Oświadczenie uczestnika projektu - przetwarzanie danych

Regulamin rekrutacji

Regulamin Uczestnictwa

Test psychologiczny

 

Rozpoczynamy rekrutację do II tury projektu.

Zapraszamy do uzupełnienia i złożenia dokumentów rekrutacyjnych

Dokumenty rekrutacyjne

Test psychologiczny

Ankieta

 

Zakończenie rekrutacji - wyniki

Październik 4, 2017 r.

W związku z zakończeniem rekrutacji do II edycji projektu "Aktywizacja? Podejmuję wyzwanie!"  przedstawiamy wyniki oceny formalnej oraz wyniki oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych złożonych w ramach naboru.

Lista osób zakwalifikowanych - ocena formalna.pdf

Lista osób zakwalifikowanych - ocena merytoryczna.pdf

 

Zwrot kosztów przejazdu

Listopad 10, 2016 r.

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu + oświadczenie przewoźnika

Regulamin - zwrot kosztów dojazdu

 

Poszukujemy doradców zawodowych do projektu "Aktywizacja? Podejmuję wyzwanie!"

Listopad 14, 2016 r.

Fundacja Challenge Europe realizator projektu „Aktywizacja? Podejmuję Wyzwanie!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  poszukuje do współpracy doradców zawodowych.

Współpraca będzie obejmowała:

  • -konsultacje indywidualne z uczestnikami projektu Aktywizacja? Podejmuję Wyzwanie w wymiarze 8h na osobę mające na celu przygotowanie wspólnie z nimi Indywidualnych Planów Działania;
  • -identyfikację potrzeb uczestników; analizę predyspozycji zawodowych;
  • -możliwości zawodowych w kontekście ograniczeń zdrowotnych;
  • -wyznaczanie celów zawodowych i dalszej ścieżki udziału w projekcie.

 

Zapytania ofertowe:
 

"Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania"

„Poradnictwo grupowe”

 

Oferty zawierające: cenę za 1 godzinę konsultacji indywidualnych, prosimy składać na adres: biuro@fundacjachallenge.org lub w biurze projektu – Kielce, al. IX Wieków 6/8.

 

Lista rankingowa osób przyjętych do projektu 

Grudzień 1, 2016 r.

Informujemy, że do projektu zakwalifikowały się następujące osoby zgodnie z podaną listą rankingową. 

LISTA RANKINGOWA OSÓB PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU

Ocena merytoryczna

Ocena formalna

 

Zapytania ofertowe

Styczeń 12, 2017 r.

W związku z realizacją projektu "Aktywizacja? Podejmuję wyzwanie!" przedstawiamy zapytania ofertowe:
 

Zapytania trener

Księgowość

Ruch turystyczny

Telemarketer

 

Zapytania catering

Załącznik 1

 

Załącznik 2

 

Załącznik 3

 

Załącznik 4

 

Zapytanie Catering

 

Rozeznanie rynku

Luty 1, 2017 r.

Wynajem sal szkoleniowych

Kwiecień 20, 2017 r.

Przeprowadzenie egzaminów dla uczestników projektu

Sierpień 9, 2017 r.

Pośrednictwo pracy
 

Kontakt

biuro@fundacjachallenge.org
tel. 41 242 69 00
Al. IX Wieków Kielc 6/8
25-516 Kielce