• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Z dedykacją dla seniorów - PROJEKT ZAKOŃCZONY

Wiemy jak – sztuka życia

W okresie od maja do grudnia 2016 r. fundacja realizowała zadanie pt.: „Wiemy jak – sztuka życia”. Projekt był realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 -2020 edycja 2016 przy udziale środków finansowych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przedsięwzięcie było adresowane do osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego znajdujących się w szczególnej sytuacji społecznej (emeryci, renciści, osoby bezrobotne, osoby bierne społecznie i zawodowo, narażone na wykluczenie społeczne).

Celem projektu był wzrost aktywności społecznej i edukacyjnej wśród osób w wieku pow. 60 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji: ekonomicznej, społecznej i edukacyjnej. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację indywidualnych spotkań, szkoleń edukacyjnych oraz spotkań integracyjno-motywujących. Projekt przyczynił się do poprawy jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną.

Program szkoleń był odpowiedzią na problemy, z którymi osoby starsze spotykają się niemal na każdym kroku. Działania podyktowane zostały wynikami badań dotyczącymi sytuacji społeczno zawodowej osób starszych w województwie świętokrzyskim. Seniorzy są cały czas zagrożeni wykluczeniem cyfrowym, co w konsekwencji prowadzi do wykluczenia społecznego. Aby temu zjawisku przeciwdziałać projekt przewidywał szkolenie w zakresie obsługi komputera, Internetu oraz wykorzystania nowoczesnych technologii mobilnych w życiu codziennym. Innym problemem, z jakim borykają się osoby starsze jest niedostateczna wiedza w zakresie finansów i zarządzania budżetem domowym, co często prowadzi do nadmiernego zadłużania się i wpadania w pułapki finansowe. Edukacja i doradztwo w tym zakresie przyczynią się do zmniejszenia skali tego zjawiska.

W ramach projektu odbyły się warsztaty kompetencji społecznych, motywujące uczestników do uczenia się dla zachowania aktywności i dobrej kondycji umysłowej. Były one połączone ze szkoleniami z wolontariatu i zajęciami integracyjnymi. Dzięki tym warsztatom uczestnicy projektu mieli szansę nabyć kompetencje, które pozwolą im pełniej wykorzystać potencjał społeczno-zawodowy, by mogli pełnić różne role społeczne.

Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych dostępnych dla osób z różnymi dysfunkcjami i zlokalizowanych w budynku położonym w ścisłym centrum Kielc, przy głównym węźle komunikacyjnym. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, szerokie drzwi i korytarze oraz ubrajlowioną windę. Komputery były wyposażone w oprogramowanie specjalistyczne dla osób z dysfunkcjami. W czasie zajęć uczestnicy mieli do dyspozycji powiększalniki i inne przyrządy optyczne. Beneficjenci otrzymali materiały szkoleniowe dostosowane do ich możliwości, a więc w druku brajlowskim lub w druku powiększonym o wysokim kontraście.