• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Wspieramy młode osoby z województwa podkarpackiego - rekrutacja trwa!

Logotypy: Fundusze Europejskie Wiedza edukacja Rozwój, Flaga Rzeczpospolita Polska, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „Akademia Pozytywnej Zmiany!” realizowany przez Fundację Challenge Europe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 2019-10-01 do: 2021-04-30

Ważna informacja!

Informujemy, że w najbliższym czasie odbywać się będzie monitoring projektu prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na przychodzącą korespondencję elektroniczną oraz połączenia  w danych kontaktowych  podanych w dokumentach rekrutacyjnych.

plakat projektu

 

Fundacja Challenge Europe zaprasza mieszkańców województwa podkarpackiego poniżej 29 r. życia do wzięcia udziału w projekcie „Akademia Pozytywnej Zmiany!”

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 112 os. (68 K, 44 M) młodych w wieku 15-29 lat, które zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, z następujących grup docelowych:

- osoby pozostające bez pracy, tj. bierne zawodowo które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET – które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym oraz nie szkoliły się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych.)

- imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) i reemigranci

- tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych

 

Priorytetowo będą traktowane osoby:

- osoby z niepełnosprawnościami

-  Sprawujące opiekę nad dzieckiem

-  Posiadającym status byłego uczestnika projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9  RPO WP

- zamieszkujące poniższe miasta: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec,

Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg

 

W ramach wsparcia oferujemy:

- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy

 m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

- spotkania z doradcą zawodowym w tym utworzenie IPD

- poradnictwo zawodowe

szkolenia zawodowe

5 miesięczne staże zawodowe

kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 01.09.2020

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie aktualizacja 12.12.2020

 

Dokumenty do pobrania

zał 1 formularz zgloszeniowy

zał 2 umowa uczestnictwa

zał 3 deklaracja uczestnictwa

zał 4 zwrot kosztow dojazdu

zał 5 zwrot kosztow opieki

 

 

HARMONOGRAM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU „AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY”

 

I Harmonogram poradnictwo zawodowe:

II Harmonogram szkoleń zawodowych:

 1.2 APZ HARMONOGRAM SZKOLENIA - Pracownik Biurowy (szkolenie w formie zdalnej)

1.2 APZ HARMONOGRAM SZKOLENIA - Pracownik Ochrony z ECDL SECURITY 8.10.2020 ZMIANA PO OBOSTRZENIACH SANITARNYCH - AKTUALIZACJA

1.2 APZ HARMONOGRAM SZKOLENIA - Pracownik Ochrony z ECDL SECURITY 8.10.2020 ZMIANA PO OBOSTRZENIACH SANITARNYCH - AKTUALIZACJA - ODROBIENIE ZAJĘĆ PO NIEOBECNOŚCI TRENERA

1.2 HARMONOGRAM SZKOLENIA - ECDL security z ochroną danych osobowych 14.12.2020-23.12.2020

 

HARMONOGRAM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU „AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY”

III HARMONOGRAM STAŻY ZAWODOWYCH

1.2 APZ HARMONOGRAM WSPARCIA  STAŻE - KWIECIEŃ 2020

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

ul. M. Kopernika 1,
35-069 Rzeszów

Lokal mieści się w biurowcu „NOT-u”
biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
tel.: 515 334 041
e-mail: biuro@fundacjachallenge.org