• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Nowy projekt dla województwa mazowieckiego!

Logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd województwa mazowieckiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Fundacja Challenge Europe w partnerstwie z HDA - CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU Hubert Durlik zaprasza osoby uczące się, pracujące lub mieszkające na terenie województwa mazowieckiego do udziału w projekcie „Od (Ważni) społecznie i zawodowo!”

 

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej wśród 74 osób (41K, 33M), które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, należące do następujących grup:

- Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

- Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze społecznym – osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące gospodarstwo domowe, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która nie korzystała i nie korzysta ze wsparcia oferowanego w projektach pozakonkursowych wyłonionych w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19.

 

Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ).

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z jednej lub kilku z niżej wymienionych grup:

- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia;

- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

 

W ramach projektu oferujemy:

- Utworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji;

- Poradnictwo indywidualne i grupowe wspierające umiejętności społeczne i zawodowe, umożliwiające powrót do życia społecznego, w tym aktywizację zawodową i powrót na rynek pracy;

- szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje;

- staże zawodowe;

- pośrednictwo pracy.

 

05.03.2021

HDA – CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK stosując rozeznanie rynku, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy/Wykonawców do realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu poradnictwa grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych dla 40 osób – uczestników projektu „Od (Ważni) społecznie i zawodowo !”.

Osoba,  z  którą  można  się  kontaktować  w  sprawach  związanych  z rozeznaniem: Hubert  Durlik tel. 501641 959, e-mail: hdurlik@leonis.pl

Oferty cenowe wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami należy składać do dnia 12.03.2021: /Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. /

- osobiście, przesłać pocztą / kurierem (w formie papierowej) na adres HDA - CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK, ul. Leśna 1A/2, 25-509 Kielce (w godzinach pracy biura od 10:00 – 16:00)

- e-mailem na adres: hdurlik@leonis.pl (w formie elektronicznej)

 

 

20.04.2021

HDA – CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK stosując rozeznanie rynku, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy/Wykonawców do realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu poradnictwa grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych dla 24 osób – uczestników projektu „Od (Ważni) społecznie i zawodowo !”.

Osoba,  z  którą  można  się  kontaktować  w  sprawach  związanych  z rozeznaniem: Hubert  Durlik tel. 501641 959, e-mail: hdurlik@leonis.pl

Oferty cenowe wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami należy składać do dnia 27.04.2021: /Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. /

- osobiście, przesłać pocztą / kurierem (w formie papierowej) na adres HDA - CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK, ul. Leśna 1A/2, 25-509 Kielce (w godzinach pracy biura od 10:00 – 16:00)

- e-mailem na adres: hdurlik@leonis.pl (w formie elektronicznej)

ROZEZNANIE RYNKU NR 2 OS HDA 2021

 

 

HDA – CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK stosując rozeznanie rynku, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy/Wykonawców do realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu poradnictwa grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych dla 10 osób – uczestników projektu „Od (Ważni) społecznie i zawodowo !”.

Osoba,  z  którą  można  się  kontaktować  w  sprawach  związanych  z rozeznaniem: Hubert  Durlik tel. 501641 959, e-mail: hdurlik@leonis.pl

Oferty cenowe wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami należy składać do dnia 27.04.2021: /Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. /

- osobiście, przesłać pocztą / kurierem (w formie papierowej) na adres HDA - CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK, ul. Leśna 1A/2, 25-509 Kielce (w godzinach pracy biura od 10:00 – 16:00)

- e-mailem na adres: hdurlik@leonis.pl (w formie elektronicznej)

ROZEZNANIE RYNKU NR 3 OS HDA 2021

 

BIURO PROJEKTU

ul. Konwiktorska 9/11

00-216 Warszawa

biuro@fundacjachallenge.org

telefon +48 515 445 276

Lokal mieści się w gmachu Polskiego Związku Niewidomych