• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu
2017-02-02

Nie daj się wykluczyć

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Fundacja Challenge Europe wraz ze swoim partnerem HDA Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zapraszają osoby niepełnosprawne z terenu województwa podkarpackiego do udziału w projekcie p.n.: „PODKARPACKA MOTYWA(k)CJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH". Zadanie jest realizowane przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPOWP na lata 2014-2020)oś priorytetowa 8. Integracja społeczna, działanie 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Projekt jest realizowany w okresie 01.04.2017 – 30.09.2018 r. na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie pełniącym rolę instytucji pośredniczącej dla RPOWP na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 988 400,00 zł. A wysokość dofinansowania wynosi 1 880 628,72 zł.
 
Celem projektu jest wzrostaktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia wśród mieszkańców województwa podkarpackiego w wieku produkcyjnym, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności poprzez objęcie jego beneficjentów kompleksowym programem wsparcia odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, na które napotykają w funkcjonowaniu  społeczno-zawodowym.


Przewidziane zostały następujące formy wsparcia:

1. Określenie ścieżki wsparcia uczestników projektu wraz z opracowaniem indywidualnej strategii integracji społeczno-zawodowej.

2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym.

3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – poradnictwo zawodowe.

4. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – szkolenia i staże zawodowe.


Uczestnicy projektu nabędą kompetencje społeczno-zawodowe niezbędne na rynku pracy, kwalifikacje zawodowe zbieżne z potrzebami lokalnego rynku pracy a także praktyczne doświadczenie zawodowe.

W projekcie mogą wziąć udział osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, będące w wieku produkcyjnym (18-64 lat), niepracujące, zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego.

Każdemu beneficjentowi zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Biuro projektu
Ul. Przemysłowa 5/26
35-105 Rzeszów
Tel.: 515 334 041

E-mail: motywacja@fundacjachallenge.org

Ilość miejsc ograniczona

Serdecznie Zapraszam