• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu
2017-05-28

Krok do kariery

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Zapraszamy do udziału w projekcie p.n.: „Praca – Kariera – Sukces”. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014 -2020, oś priorytetowa 10: Otwarty rynek pracy, działanie 10.2: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, poddziałanie 10.2.2. Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia – ZIT (projekty konkursowe), dotyczące wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia. Projekt jest adresowany do osób bezrobotnych pow. 29 roku życia, zamieszkałych na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF), tj. gminy: m. Kielce, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk.

Projekt jest realizowany w okresie 01.07.2017 – 30.04.2018 r. na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę instytucji pośredniczącej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 969 552,10 zł a dofinansowanie to 921 074,49 zł.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost zdolności zatrudnienia wśród osób pow. 29 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenieKieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, poprzez realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, szkoleń zawodowych zakończonych procesem certyfikacji i walidacji prowadzących do uzyskania uznawanego w danej branży certyfikatu, staży zawodowych oraz kompleksowego pośrednictwa pracy.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego poprzez zastosowanie indywidualnych planów działania (IPD)

2. poradnictwo zawodowe

3. Szkolenia prowadzące do podniesienia kwalifikacji zawodowych:

- tester oprogramowania zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ISTQB

- księgowość I stopnia

- szkolenie do wyboru z otwartego katalogu

4. 3-miesięczny staż zawodowy

5. Pośrednictwo pracy w okresie trwania projektu.

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku pow. 29 roku życia zamieszkałe na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. bierne zawodowo lub bezrobotne w tym zarejestrowane w Miejskim/Powiatowym Urzędzie Pracy, należące do jednej z poniższych kategorii:

- osoby po 50 roku życia,

- osoby z niepełnosprawnością,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach,

- osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończeniu sprawowania opieki.

Każdemu beneficjentowi zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium szkoleniowe  oraz stypendium stażowe.

Nie czekaj! Zgłoś się do nas i zdobądź nowe kwalifikacje oraz pracę.

Szczegółowe informacje i zapisy:

W biurze projektu:

Al. IX Wieków Kielc 6/8 (biurowiec Becher Platinum I piętro)

Telefonicznie: 41 24 26 900

Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
biuro@fundacjachallenge.org

Liczba miejsc ograniczona

Serdecznie zapraszam