• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Cele Fundacji i ich sposoby realizacji

§ 9

Celami Fundacji są:

a. wspieranie grup i osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym i defaworyzacją społeczną, w szczególności osób niepełnosprawnych.

b. tworzenie równych szans życiowych dla osób niepełnosprawnych poprzez ich edukację, rehabilitację zawodową i adaptację społeczną.

c. upowszechnianie w społeczeństwie idei demokracji oraz integracji społecznej, w szczególności osób niepełnosprawnych.

d. kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej na temat potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.

e. działalność ekspercka, a w tym działania związane z edukacją, rehabilitacją i ochroną zdrowia.

f. podejmowanie i rozwijanie inicjatyw  związanych z kulturą fizyczną, szeroko rozumianą rekreacją i turystyką wśród osób niepełnosprawnych.

g. upowszechnianie idei integracji europejskiej.

h. propagowanie i wzmacnianie działań związanych z upowszechnianiem kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych.

i. Utworzenie i prowadzenie ośrodka kształcenia ustawicznego.

§ 10

Realizacja celów Fundacji następować będzie poprzez następujące działania:

a. organizowanie działań, akcji, kampanii społecznych, realizowanie własnych programów obejmujących w szczególności profilaktykę zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacji społecznej.

b. zadania w zakresie promowania kultury i sztuki, w szczególności osób niepełnosprawnych.

c. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą RP w zakresie objętymi celami Fundacji.

d.  organizowanie konferencji i szkoleń dla młodzieży, dorosłych, wolontariuszy oraz specjalistów z dziedzin związanych z realizacją celów fundacji, a także organizowanie sympozjów i prezentacji urządzeń rehabilitacyjnych oraz
najnowszych rozwiązań informatycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie niewidomych i słabowidzących.

e. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w tym rozwoju przedsiębiorczości.

f. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

g. lobbing na rzecz rozwiązań prawnych, w których będą ujęte rzeczywiste potrzeby osób niepełnosprawnych.

h. organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji.

i. działania informacyjne, dokumentacyjne i wydawnicze, a w tym tekst, audio, obrazy statyczne i animacje, wideo oraz rozwiązania Interaktywne.

j. promowanie oraz inicjowanie nowoczesnych metod edukacji i rehabilitacji.

k. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w tym organizowanie czynnego wypoczynku, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.

l. promocję dorobku naukowego uczelni, ośrodków badawczych i instytucji oraz indywidualnych pracowników naukowych w obszarach wiedzy zbieżnych z celami Fundacji.

m. promowanie i organizację wolontariatu.

n. tworzenie jednostek organizacyjnych Fundacji.

o. Prowadzenie szkoleń i kursów zawodowych w formach pozaszkolnych dla osób niepełnosprawnych mających na celu zdobycie przez te osoby nowych i doskonalenie posiadanych kwalifikacji zawodowych.