• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.1

Aktualizacja standardu WCAG 2.1 jest dedykowana głównie trzem grupom użytkowników: osoby słabowidzące, osoby z problemami poznawczymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i seniorzy, a także użytkownicy urządzeń mobilnych. WCAG 2.1 idzie z duchem czasu, bazując na coraz większej licznie użytkowników, którzy rezygnują z użytkowania tradycyjnego komputera na rzecz coraz bardziej rozbudowanych i różnorodnych urządzeń mobilnych. Uwzględniono w niej również nowe technologie asystujące i nowoczesne sposoby na interakcję użytkownika z urządzeniem i interfejsem.

Jakimi zasadami powinien cechować się Internet?

  1. Solidność – przekazywane treści i materiały opublikowane mają być w sposób solidny czyli zrozumiały i prawidłowo interpretowany przez oprogramowanie do tego służące jak również winny współgrać z technologiami wspomagającymi korzystanie z internetu np. tzw. „czytacz”/”reader” dla osób słabowidzących.
  2. Zrozumiałość – interfejs, nawigacja, przyciski i inne elementy informujące lub wymagające akcji użytkownika muszą być zrozumiałe.
  3. Funkcjonalność – przygotowanie funkcjonalności muszą być możliwe do użycia i wykorzystania.
  4. Postrzegalność – wszystkie elementy na stronie muszą być pokazane użytkownikom w sposób zrozumiały dla ich zmysłów.

Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (link na końcu tekstu) cytujemy wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1, stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych:

Zasada

1- Postrzegalność

Wytyczne - 1.1 Alternatywa w postaci tekstu, Kryterium sukcesu 1.1.1 – Treść nietekstowa, Poziom - A
Wytyczne - 1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie

Kryterium sukcesu

1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie), Poziom - A
1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie), Poziom - A
1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie), Poziom - A
1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie), Poziom - AA


Wytyczne - 1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości

Kryterium sukcesu
1.3.1 – Informacje i relacje, Poziom - A
1.3.2 – Zrozumiała kolejność, Poziom - A
1.3.3 – Właściwości zmysłowe, Poziom - A
1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym, Poziom - AA
1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości, Poziom - AA


Wytyczne - 1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści

Kryterium sukcesu
1.4.1 – Użycie koloru, Poziom - A
1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku, Poziom - A
1.4.3 – Kontrast (minimalny), Poziom - AA
1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu, Poziom - AA
1.4.5 – Tekst w postaci grafiki, Poziom - AA
1.4.10 – Zawijanie tekstu, Poziom - AA
1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem, Poziom - AA
1.4.12 – Odstępy w tekście, Poziom - AA
1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa, Poziom - AA


Zasada 2 – Funkcjonalność


Wytyczne - 2.1 – Dostępność z klawiatury

Kryterium sukcesu
2.1.1 – Klawiatura, Poziom - A
2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę, Poziom - A
2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe, Poziom - A
Wytyczne - 2.2 – Wystarczająca ilość czasu

Kryterium sukcesu
2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu, Poziom - A
2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie, Poziom - A


Wytyczne - 2.3 – Ataki padaczki – Migotanie, Kryterium sukcesu, 2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu, Poziom - A


Wytyczne - 2.4 – Możliwość nawigacji

Kryterium sukcesu
2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków, Poziom - A
2.4.2 – Tytuły stron, Poziom - A
2.4.3 – Kolejność fokusu, Poziom - A
2.4.4 – Cel linku (w kontekście), Poziom - A
2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony, Poziom - AA
2.4.6 – Nagłówki i etykiety, Poziom - AA
2.4.7 – Widoczny fokus, Poziom - AA


Wytyczne - 2.5 – Sposoby wprowadzania danych

Kryterium sukcesu
2.5.1 – Gesty punktowe, Poziom - A
2.5.2 – Anulowanie kliknięcia, Poziom - A
2.5.3 – Etykieta w nazwie, Poziom - A
2.5.4 – Aktywowanie ruchem, Poziom - A


Zasada 3 – Zrozumiałość
Wytyczne - 3.1 – Możliwość odczytania

Kryterium sukcesu
3.1.1 – Język strony, Poziom - A
3.1.2 – Język części, Poziom - AA


Wytyczne - 3.2 – Przewidywalność

Kryterium sukcesu
3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem, Poziom - A
3.2.2 – Podczas wprowadzania danych, Poziom - A
3.2.3 – Konsekwentna nawigacja, Poziom - AA
3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja, Poziom - AA

Wytyczne - 3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji

Kryterium sukcesu
3.3.1 – Identyfikacja błędu, Poziom - A
3.3.2 – Etykiety lub instrukcje, Poziom - A
3.3.3 – Sugestie korekty błędów, Poziom - AA
3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst praw-ny, finansowy, związany z podawaniem da-nych), Poziom - AA

Zasada
4 – Kompatybilność
Wytyczne - 4.1 – Kompatybilność

Kryterium sukcesu
4.1.1 – Parsowanie, Poziom - A
4.1.2 – Nazwa, rola, wartość, Poziom - A
4.1.3 – Komunikaty o stanie, Poziom - AA

 

Nowym elementem, bardzo istotnym, jest Deklaracja Dostępności. Zgodnie z Art. 10 punkt 4 wyżej wymienionej ustawy Deklaracja Dostępności powinna zawierać:

1) datę publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej;
2) datę ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi-kowania informacji;
3) informację lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej;
4) dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym;
5) informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji;
6) informację o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych;
7) informację o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku;
8) link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobil-nej;
9) informację o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej;
10) link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Stosowanie się do wytycznych i zasad daje nam możliwość stworzenia przyjaznego serwisu zgodnego z WCAG 2.1.

Więcej o WCAG 2.1 można przeczytać na stronach W3.ORG (język angielski): https://www.w3.org/TR/WCAG21/

Dostępna jest również Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych