• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu
2016-10-02

Zdobądź nowy zawód i staż

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku pow. 29 lat zamieszkałe na terenie woj. Świętokrzyskiego do udziału w II edycji projektu p.n.: „Aktywizacja? Podejmuję wyzwanie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014 -2020, oś priorytetowa 10: Otwarty rynek pracy, działanie 10.2: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, poddziałanie 10.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia, dotyczące wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Projekt jest realizowany w okresie 01.11.2016 – 31.07.2018 r. na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę instytucji pośredniczącej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 990 770,50 zł a dofinansowanie to 941 231,97 zł.

Celem przedsięwzięcia jest wzrost zdolności zatrudnienia wśród osób pow. 29 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, poprzez realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, szkoleń zawodowych zakończonych procesem certyfikacji i walidacji prowadzących do uzyskania uznawanego w danej branży certyfikatu, staży zawodowych oraz kompleksowego pośrednictwa pracy.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez zastosowanie indywidualnych planów działania (IPD)

2. poradnictwo zawodowe

3. Szkolenia prowadzące do podniesienia kwalifikacji zawodowych:

- telemarketer zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu VCC

- księgowość zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu SKWP

- organizator ruchu turystycznego zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu VCC

4. 3-miesięczny staż zawodowy

5. Pośrednictwo pracy
 

Kto może wziąć udział w projekcie:

Osoby w wieku pow. 29 roku życia zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

- osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, w tym zarejestrowane w PUP/MUP jako bezrobotne,

- osoby pozostające bez zatrudnienia lecz niezarejestrowane w PUP/MUP jako bezrobotne

- osoby zarejestrowane jako bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy (bezrobotni aktywni i bezrobotni wymagający wsparcia) w tym długotrwale bezrobotne, osoby w wieku pow. 50 lat o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne.

Każdemu beneficjentowi zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz stypendium stażowe.

Nie czekaj! Zgłoś się do nas i zdobądź nowe kwalifikacje oraz pracę.

Szczegółowe informacje i zapisy w biurze projektu:

Al. IX Wieków Kielc 6/8 (biurowiec Becher Platinum I piętro)

Telefonicznie: 41 24 26 900

Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

biuro@fundacjachallenge.org

Liczba miejsc ograniczona

Serdecznie zapraszamy