• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Fundacja

Jesteśmy instytucją rynku pracy.
Fundacja Challenge Europe posiada certyfikat krajowego rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Wpis został dokonany w dniu 11.04.2016 r. pod numerem: 13842.
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podejmujemy przedsięwzięcia zmierzające do wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych takie jak:

  • pośrednictwo pracy
  • poradnictwo  zawodowe
  • doradztwo personalne

Jednym z celów działań podejmowanych przez naszą organizację jest dążenie do osiągnięcia wysokiej jakości pracy oraz pełnego rozwoju i wykorzystania zasobów ludzkich, a także  wzmacnianie integracji oraz solidarności społecznej.

Fundacja Challenge Europe posiada Certyfikat Instytucji Szkoleniowej
W dniu 05.02.2016 r. fundacja uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem ewidencyjnym: 2.26/00010/2016

Fundacja Challenge Europe posiada również status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Numer wpisu do KRS: 0000 441 310

Organy Fundacji
 
Organami Fundacji są:

  1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem
  2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą

Rada Fundacji składa się z od trzech do dziesięciu osób, w tym Przewodniczącego

Maciej Bryk - Przewodniczący

Beata Zielińska

Maciej Motyka

Zarząd liczy od jednego do trzech członków w tym Prezesa.

Tomasz Krzyżański - Prezes