• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

NOWE PROJEKTY

„Aktywna młodzież - cenni obywatele II”

Projekt „Aktywna młodzież - cenni obywatele II” realizowany przez Fundację Challenge Europe w ramach Osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: od 2021-02-01 do 2022-07-31

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 18-29 lat z województwa świętokrzyskiego poprzez realizację wsparcia indywidualnego i kompleksową  aktywizację zawodowo-edukacyjną obejmującą instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne dla uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowaną wsparciem w okresie 02.2021-07.2022.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego, w szczególności osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. będą stanowić co najmniej 80% uczestników projektu.

Priorytetowo będą traktowane:

- Osoby z kategorii NEET (Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 osoba młoda z kategorii NEET jest to osoba w wieku 15‐29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.)

- Osoby z niepełnosprawnością

- Kobiety

- Osoby o niskich kwalifikacjach

- Osoby odchodzące z rolnictwa

- Imigranci i reemigranci

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.PO WER 2014-2020.

 

W ramach wsparcia oferujemy:

- Indywidualną i kompleksową pomoc w aktywizacji zawodowej realizowaną zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia wynikającą z Indywidualnego Planu Działania

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu

Regulamin zwrotu kosztow dojazdu

Wniosek o zwrot kosztow dojazdu

 

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz rekrutacyjny

 

HARMONOGRAMY WSPARCIA

Wirtualna asystentka z obsługą komputera - szkolenie

Harmonogram wsparcia -Staż

 

 

Biuro Projektu

al. IX Wieków Kielc 6/17, 25-516 Kielce

budynek Becher Platinum, wjeście od ulicy Cichej

telefon 503 400 310 

biuro@fundacjachallenge.org

 

 

 

 

 

 

Pozostałe projekty:

Dziękujemy za zainteresowanie działaniami Fundacji Challenge Europe. Zapraszamy do zapoznania się ze zróżnicowaną ofertą bezpłatnych szkoleń zawodowych, komputerowych i językowych, które organizujemy w różnych miastach Polski: Warszawa, Rzeszów, Kielce. Kliknij w wybrany link i dowiedz się więcej o interesujących Cię szkoleniach. 

Warsztaty komputerowe i z bezpieczeństwa cyfrowego dla seniorów 60+ z gmini i miasta Kielce

Szkolenia dla seniorów 60+ w Warszawie

Szkolenia dla osób poniżej 29 roku życia z województwa mazowieckiego

Szkolenia dla osób poniżej 29 roku życia z województwa podkarpackiego - REKRUTACJA TRWA! 

Szkolenia językowe i komputerowe dla mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Szkolenia zawodowe dla osób długotrwale bezrobotnych z województwa świętokrzyskiego 

Szkolenia językowe i komputerowe dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego